LAND4FLOOD – Přírodě blízká opatření na soukromé půdě

Od roku 2017 koordinujeme projekt Cost (CA16209, trvání 2017−2021) zaměřený na možnosti a bariéry realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření na soukromé půdě. Do projektu jsou zapojeni hydrologové, ekonomové, geografové, odbornici na environmentální právo a územní plánování či sociologii z 34 evropských zemí a další kolegové z USA, Austrálie, Běloruska a Ukrajiny. Našimi hlavními zahraničními partnery jsou Wageningen University (Thomas Hartman), Utrecht University (Tejo Spit), Middlesex University (Sally Priest, Simon McCarthy), University of Natural Resources and Life Sciences (Lukas Löschner), Adam Mickiewicz University (Piotr Matczak) a University of Technology Sydney (John Sheehan). Na projekt navazuje národní projekt InterCost (MŠMT LTC 18025) s totožným názvem.

Jedním z klíčových doporučení projektu je nutnost integrovat územní a vlastnické aspekty do povodňového managementu. Vzhledem k tomu, že přírodě blízká protipovodňová opatření jsou zpravidla plošného charakteru, dochází při jejich realizaci ke střetům s jinými představami o využití území. Management povodňových rizik tedy již není nadále možné realizovat formou sektorových vodohospodářských opatření vázaných na koryto vodního toku. Jeho nutností je vazba na další územně plánovací opatření v krajině.

V rámci projektu jsou předávány zkušenosti formou konferencí, workshopů, praktických stáží i diskusí s vlastníky pozemků v území a se zástupci veřejné správy. Jedním z dosavadních výstupů je kromě akademických publikací také tzv. IWRA Policy Brief. Jedná se o shrnutí principů přírodě blízkých opatření pro poltickou sféru a praxi, které bylo vydáno pod hlavičkou mezinárodní asociace pro vodní zdroje (International Water Resources Association). Výtah ze zprávy přineseme v dalším příspěvku v záložce Podpora.

Informace o projektových setkáních a výsledcích naleznete na webu projektu: http://www.land4flood.eu/