Luční potok – znalosti a přístupy obcí v protipovodňové ochraně malých povodí

V období listopadu 2019 až ledena 2020 jsme provedli rozhovory s představiteli obcí v povodí Lučního potoka na Litoměřicku. Účelem rozhovorů bylo ověřit výstupy modelu potenciální retence vody a výšky odtoku a diskutovat opatření vhodná ke snížení povodňových škod. Tento leták shrnuje základní informace o studovaném území a výsledky provedeného šetření. Zároveň formuluje doporučení k posílení spolupráce obcí a státních organizací s využitím znalostí o povodí, kterými disponují zástupci místních samospráv.

Příloha: SP_01_2021.pdf