O nás

Cíle

Projekt voda.ujep.cz vznikl na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jako společné úsilí týmu několika fakult, který se zabývá problémy hospodaření s vodou v krajině, environmentálními riziky spojenými s vodou a možnostmi adaptace na klimatickou změnu.

Naše dosavadní výzkumy, při nichž pracujeme s nejrůznějšími aktéry (soukromé osoby, starostové, odborníci veřejné správy či konzultanti, politici aj.), nás vedou k přesvědčení, že laická a odborná veřejnost potřebuje podpůrnou platformu, na níž budou srozumitelným způsobem představeny cíle strategií a politik, praktické postupy, stejně jako konkrétní příběhy z praxe, poukazující na bariéry při snaze o lepší hospodaření s vodou krajině. Na rozdíl od mnoha jiných týmů sice také spolupracujeme s resortními organizacemi, zajímá nás však především, jak se politiky a strategie odrážejí v krajině a společenské praxi malých územních celků a jak tato zkušenost může přispět k lepšímu nastavení politik a strategií.

Naše zaměření doplňuje jiné platformy o dva klíčové aspekty:

  1. Hospodaření s vodou chápeme jako komplexní problematiku. Řešíme povodně, sucho i jiné hydrometeorologické extrémy, protože věříme, že jen celostní přístup je smysluplný. Náš výzkum zároveň kombbinuje přírodovědné a společenskovědní aspekty problémů i jejich možných řešení.
  2. Zajímá nás hospodaření s vodou a dopad politik a strategií na lokální úrovni. Mezinárodní výzkumy a vrcholná politika přináší mnoho cenných informací, vizí a pravidel. My věříme, že jejich výzkum na úrovni praxe místní samosprávy či jednotlivců může pomoci identifikovat jejich proveditelnost, výhody i slabá místa.

 

Témata

Tyto stránky jsou rozděleny do tří základních záložek. Příběhy nejčastěji formou rozhovorů či stručných přepisů výzkumných výsledků zveřejňují záznamy konkrétních situací, kterým veřejnost může čelit, příklady dobré praxe, ale i konfliktní situace, v nichž se mnohdy ocitají představitelé různých institucí či úhlů pohledu zaměřující se na nakládání s vodou v krajině a související hydrometeorologická rizika a adaptační strategie. Podpora prezentuje metodické materiály a stručné výtahy z politik, strategií či postupů. Jsme si vědomi, že množství dokumentů, s nimiž by dnes laická veřejnost a veřejná správa měla být obeznámena, přesahuje jejich časové možnosti. Proto se snažíme vystihnout klíčové prvky těchto dokumentů. Pro závazné znění dokumentů je vždy nutné využít jejich originálů. Projekty představují dílčí projekty a výzkumné aktivity, které realizujeme v rámci platformy voda.ujep.cz.

 

Autoři

Na vzniku projektu se podílí široký tým, který spolupracuje též s dalšími vědecko-výzkumnými i dalšími institucemi v Česku a v zahraničí. Jádro týmu tvoří následující pracovníci:

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.

Lenka vystudovala Vysokou školu ekonomickou (Ing., Ph.D.) a habilitovala se na Masarykově univerzitě v Brně. Zaměřuje se na přístupy institucionální a environmentální ekonomie v hospodaření s vodními zdroji a řízení povodňových rizik. Ve výzkumech využívá zejména analýzy aktérů, rozhovory a dotazníková šetření, ale též behaviorální experimenty.

lenka.slavikova@ujep.cz
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.

Pavel vystudoval Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Mgr.) a Masarykovu univerzitu v Brně (Ph.D.) a habilitoval se na Univerzitě Karlově. Je sice geograf, ale zaměřuje se na mezioborové přístupy v problematice přírodních rizik s důrazem na hydrometeorologické a geomorfologické extrémy. Ve výzkumech využívá zejména metody terénního průzkumu, geografické informační systémy, ale též analýzu historických dokumentárních dat a sociologické metody.

pavel.raska@ujep.cz
Mgr. Martin Dolejš, Ph.D.

Martin vystudoval geografii na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a doktorské studium se zaměřením na aplikaci geoinformačních nástrojů v krajinné ekologii na České zemědělské univerzitě. Před nástupem na UJEP se věnoval problematice vodních zdrojů na Správě CHKO Kokořínsko. Jeho hlavní expertízou je využití geografických informačních systémů a geostatistických postupů v hodnocení změn a antropogenních zásahů v krajině.

martin.dolejs@ujep.cz
Mgr. Michaela Štěbetáková

Michaela je absolventkou ekonomické a regionální geografie na Západočeské univerzitě v Plzni (Bc.) a geografie na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Mgr.), kde nyní pokračuje v doktorském studiu se zaměřením na cestovní ruch ve územích podléhajících zvláštní ochraně přírody a krajiny. V rámci našeho týmu se aktuálně zabývá hodnocením vlivů cestovního ruchu a jeho infrastruktury na říční krajinu CHKO České středohoří a NP České Švýcarsko.

michaela.stebetakova@ujep.cz
Ing. Jan Macháč, Ph.D.

Honza je absolventem ekonomie na Vysoké škole ekonomické (Mgr., Ph.D.). Jeho zaměřením jsou ekosystémové služby v krajině s vazbou na hospodaření s vodními zdroji. Jeho současné projekty se věnují problematice sucha, tepelného ostrova města i povodní. V těchto výzkumech využívá širokou škálu ekonomických metod, včetně experimentů a aplikace teorie her.

jan.machac@ujep.cz
Mgr. Monika Krpešová, Ph.D.

Monika je absolventkou geografie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a v roce 2023 úspěšně zakončila doktorské studium Aplikované ekonomie a správy tamtéž se zaměřením na krizové operační plány, povodňové plány a participativní přístupy k jejich tvorbě. Využívá zejména terénního průzkumu, ale též obsahových analýz dokumentů, institucionální analýzy aktérů a sociologických metod.

monika.stehlikova@ujep.cz
Mgr. Lukáš Vaverka

Lukáš je absolventem fyzické geografie na Ostravské univerzitě, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Zaměřuje se na fluviální geomorfologfii a s využitím širokého spektra metod terénního průzkumu a hydrologického modelování studuje dynamiku štěrkových náplav ve vodních tocích.

lukas.vaverka@ujep.cz