Plavební stupeň Děčín – konflikty, dokumentace a parametry stavby

Konflikty

Dlouhodobě diskutovaná kontroverznost plavebního stupně Děčín (PS) spočívá již v jeho umístění, neboť se má nacházet v lokalitě se značnými přírodními hodnotami. Samotné vodní dílo a jeho výstavba se dotýká několika zvláště chráněných území (PP Nebočadský luh, NPR Kaňon Labe, CHKO České středohoří, EVL Labské údolí, EVL Ploučnice a PO Labské pískovce atd.). Další kontroverze jsou spojené s regulací vodních toků a množstvím vody v krajině. V posledních letech se potýkáme s nedostatkem vody v krajině, který je mimo jiné podporován zrychlováním odtoku vody z povrchu a nedostatečnou možností vsakování. S obdobnou problematikou se setkáme například u projektu Dunaj–Odra–Labe. Na místě je zvážení všech důsledku, které taková stavba přináší. Častá argumentace vyzdvihující roli velkých vodních ploch právě pro zadržení vody v krajině totiž nebere v úvahu současné porozumění fungování srážkoodtokových vztahů v krajině. Mezi odbornou veřejností je budování velkých vodní ploch jako objektů udržitelného vodního hospodaření vnímáno spíše kriticky, neboť tyto stavby mimo jiné podporují výpar, zádrž vody je v prostoru koncentrována namísto její diverzifikace a není dosažen cíl mělké i hluboké infiltrace vody v území. Mezi zmiňovanými přínosy stavby PS Děčín má být zlepšení plavebních podmínek mezi Děčínem a Hřenskem, zlepšení retenčních schopností břehů díky revitalizacím spojeným s výstavbou či zlepšení hygienické situace v důsledku zmírnění kolísání vodního stavu (ŘVCČR, 2014). Negativem výstavby je pozměnění posledního úseku Labe doposud málo ovlivněného lidskou činností a také ekosystémů, které jsou na tento úsek vázány.

 

Dokumentace

Nejvíce detailních informací o projektu nalezneme na portálu CENIA, který kde jsou zveřejněny nejen soubory k původnímu záměru z roku 2005, ale také záměry z roku 2012 a 2016, dokumentaci k vyhodnocení Natura 2000, dokumentaci s odůvodněním ukončení záměru, podrobnou vizualizaci a další. Novější záměry z roku 2012 a 2016 jsou přepracovanými verzemi původní připomínkované verze z roku 2005. Nejnovější připomínkovaná verze již nebyla dále znovu doplněna a v roce 2019 byl záměr ze strany Ministerstva životního prostředí zastaven, a to právě z důvodu nedoplnění vhodných opatření, která by snížila rizika spojená s výstavbou PS Děčín (Cenia, 2019).

 

Parametry stavby

Technické parametry nasvědčují tomu, že hladina Labe bude vzdutá ve vzdálenosti 8 km od samotné stavby. Pohyblivý jez se má nacházet v části obce Děčín‒Loubí a má navazovat na pravém břehu na Přístaviště Děčín-Loubí a na levém břehu na železniční trať Děčín‒Prostřední Žleb (50,8008546N, 14,2367497E; říční km 737,12). Konstrukce umožní vzdutí v jezové zdrži na úroveň kóty 124, 5 m n. m. (ŘVCČR, 2014), přičemž v současné době je při průměrném průtoku hladina na kótě 121,5 m. Dle posledního zveřejněného záměru by měla být zajištěna plavební hloubka, v úseku mezi státní hranicí s Německem a Děčínem, 140 cm po 345 dní v roce a 220 cm po 180 dní v roce, přičemž 150 cm vodního stavu je limitních pro vyplutí výletních lodí z Ústí nad Labem směrem do Hřenska.

 

Cenia (2019) Informační systém EIA. Portál Cenia. Dostupné z: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP102

ŘVCČR (2014) Plavební stupeň Děčín. Ředitelství vodních cest České republiky. Dostupné z: http://www.rvccr.cz/strategicke-zamery-a-stavby/zlepseni-splavnosti-dolni-labe/plavebni-stupen-decin

Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., Plavební stupeň Děčín. s.387, 435, Dostupné z: https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX01aUDEwMl9wcmlsb2hhRG9rdW1lbnRhY2VET0NfODcyNjQxNTQyODA1Njg3NDE5OC5wZGY/MZP102_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf

 

Odkaz na související informace

Konflikty, dokumentace a parametry stavby: http://voda.ujep.cz/plavebni-stupen-labe-%e2%80%92-potencial-pro-rozvoj-cestovniho-ruchu/