Retenční potenciál území Svazku obcí Sever s dopadem na zásobování pitnou vodou

Studie se věnuje problematice zádrže vody v krajině s dopady na zásobování pitnou vodou ve Šluknovském výběžku. Jejím cílem je poskytnout shrnutí dostupných podkladů o situaci s vodními zdroji a hydrologických extremitách (sucho, povodně), včetně výhledu do budoucna, a diskutovat vhodná a akceptovatelná opatření v návaznosti na dotační priority programového období 2021 – 2027. Studie byla zpracována jako podklad pro další práci dobrovolných svazků obcí a místní akční skupiny, kterým náleží informační, koordinační a podpůrná role. Proto se zejména ve druhé části zaměřuje na vnímání problematiky a preference dotčených obcí.

Z výsledků vyplývá, že hlavní prioritou pro zádrž vody v krajině v nejbližších letech bude oprava a zkapacitnění rybníků a malých vodních nádrží, včetně odstranění havarijních stavů na jejich technické infrastruktuře, a dále suché poldry. Výhodou je velké množství zaniklých či zanedbaných lokalit, které je možné obnovovat. Jako problematická se jeví nižší ochota a kapacita některých obcí vstupovat do náročných byrokratických procesů a omezená uznatelnost nákladů v rámci dotací na tato opatření. Z pohledu představitelů obcí, má-li český stát zájem na zlepšení vodních poměrů v krajině, měl by jít příkladem v rámci svého vlastního majetku (pozemky Státního pozemkového úřadu, Lesů ČR aj.) a snižovat administrativní zátěž opatření.

Plný text studie: SP_02_2021.pdf