STRIMA II – Sasko-český management povodňových rizik

Existence hranic států a administrativních jednotek je možná historickou nutností, nicméně okamžik, kdy lidé těmito hranicemi rozdělili povodí, měl mít v dalším vývoji významné důsledky. Pečovat o krajinu a zmírňovat povodňová rizika v územích s rozdílnou legislativou, sídelní strukturou či ekonomickými zájmy zkrátka není snadné.

Od roku 2017 se UJEP podílí na řešení projektu Sasko-český management povodňových rizik (STRIMA II) financovaném z programu Evropské unie Interreg VA. Řešitelem projektu je Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, dalšími partnery pak ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. a České vysoké učení technické v Praze. Rámcovým cílem projektu je překlenout existující hranice a navrhnout přístupy povodňového managementu na modelovém území hranice Saska a Libereckého kraje. Výstupy však bude možné využít i v jiných územích.

Plánovanými výstupy projektu jsou mj. metodiky pro hodnocení potenciálních povodňových škod na obytných budovách, infrastruktuře a následných škod na životním prostředí či katalog dotačních příležitostí financování povodňového managementu pro veřejnou správu. Důraz v je kladen na přírodě blízká protipovodňová opatření a taktéž na zhodnocení ekonomických nákladů a přínosů jejich realizace. Veškeré postupy a výstupy jsou diskutovány na povodňových fórech se zástupci praxe, neboť cílem je poskytnout právě jí srozumitelnou a přehlednou podporu pro povodňový management.

Výstupy projektu budou postupně zveřejňovány v sekci Podpora.

 

Oficiální stránky projektu: http://www.strima.sachsen.de

Výstupy předchozího projektu STRIMA: http://strima-ziel3.eu/cs/strima