Management půdy jako nástroj ke snižování rizika povodní, such a eroze

Klimatické scénáře předpokládají, že v blízké budoucnosti bude docházet k větší frekvenci a intenzitě povodní (ale také such a půdní eroze), a to zejména kvůli vyšší teplotě a změně rozložení srážek, změnám užívání půdy a někde i nárůstu populace (např. ve městech). Pozornost je proto věnována tomu, jak doplnit tradiční protipovodňovou ochranu, tj. hráze a další regulace, přístupy zaměřenými na zadržení vody v místě dopadu srážek v celé ploše povodí. Tato přírodě blízká opatření (nature-based solutions) je nutné nejen naprojektovat a zajistit jejich synergické efekty, ale také prosadit ve spolupráci s dotčenými vlastníky půdy. Jde o opatření typu remízků, průlehů, mokřadů a malých retenčních nádrží, které omezují produkční využití půdy a v Evropském kontextu způsobují krácení dotací. Ačkoliv vlastník pozemků může mít z jejich realizace dílčí užitek (např. omezení erozních splachů, podpora zasakování do spodních vod), většina benefitů připadá ostatním (např. snížení povodňového rizika po proudu, podpora biodiverzity).

Námi koordinovaná COST akce Land4flood  (land4flood.eu), které se účastnilo více jak 200 vědců a praktiků z 35 evropských zemí, identifikovala tři hlavní okruhy, které brání prosazování přírodě blízkých retenčních opatření do praxe. Jde o tato:

(a) existující financování těchto opatření z veřejných zdrojů (dotaze) se zaměřuje na investiční náklady, opomíjí potřebu přípravy projektů, vyjednávání a následné údržby provedených opatření,

(b) politiky regulace a využívání půdy problém snižování přírodních rizik řeší jen okrajově, nebo nástroji v jiném sektoru působí zcela opačným směrem (např. nastavení zemědělských dotací),

(c) opatření jsou malého rozsahu, a proto je nutné je řešit lokálně na úrovni jednotlivých vlastníků a uživatelů půdy – na vyjednávání s vlastníky je nutné vyčlenit si dostatečný čas a autoritativní přístup nahradit vyjednáváním.

Tyto myšlenky byly rozpracovány v samostatném odborném článku, který je k dispozici zde: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2021EF002491